Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw zijn beide echtgenoten van rechtswege (automatisch) de ouders van het kind, in alle andere gevallen niet. Als een vrouw en een man getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zin aangegaan en een kind krijgen is de erkenning automatisch geregeld. De echtgenoot/ geregistreerde partner van de moeder wordt door de wet beschouwd als de vader.

Willen jullie niet dat jullie kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet er  vóór de geboorte van het kind een ‘Akte van Naamskeuze’ bij de gemeente op worden gemaakt.

Als je als vader van jullie kind niet met de moeder getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kun je onder bepaalde voorwaarden samen het gezag over jullie kind uitoefenen. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij de griffier van de rechtbank. Als de griffier het verzoek goedkeurt, maakt hij een aantekening in het gezagsregister.

Een man die niet getrouwd is met de moeder van een kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt het erkennen van een kind genoemd. Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd. Bij de erkenning kan naamskeuze voor het kind worden gedaan. Indien geen naamskeuze wordt gedaan, krijgt het kind de naam van de vader of de naam van de moeder indien het kind geen juridische vader heeft.

Twee moeders

Zijn er 2 moeders, waarvan er 1 zwanger is? Dan worden zij ook gelijk gesteld met de man-vrouw gehuwd relaties en/of geregistreerde partners.
De zogenaamde mee-moeder wordt gelijk gesteld met de vader. Zij kunnen, als er geen juridische relatie is, ook tot erkenning toegelaten worden.
Daarbij is een verklaring door de  Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting belangrijk.

Erkenning moet je regelen bij de burgerlijke stand. Vergeet geen legitimatie bewijs mee te nemen.
Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de gevolgen indien het kind wordt erkend?

Bij erkenning ontstaat tussen de vader en het kind een juridische band, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd. Hieruit vloeit ondermeer een onderhoudsplicht voort, maar ook bijvoorbeeld een recht op een nalatenschap.

Door erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht ontstaat voor de ongehuwde vader niet van rechtswege ouderlijk gezag over het kind. Daarvoor kun je bij de rechtbank een verzoekschrift indienen. Hiervoor is bij de griffier het formulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ verkrijgbaar.