Privacy

Wij houden ons aan de beroepsethiek en daarmee aan geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerking gegevens
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

Plichten
We zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je rechten
Je hebt de volgende rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je worden verwerkt;
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • het recht op toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier;
 • het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken aan Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals schriftelijk gemachtigde, curator of mentor). De praktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst met jouw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De medewerkers van verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe hebben de plicht vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling van gegevens
Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest, dan deelt deze op zijn beurt een terugkoppeling met de verloskundigenpraktijk. Daardoor weet de verloskundige wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest.

Ook kunnen er gegevens over je gezondheid worden uitgewisseld met de huisarts. Zo melden we na jouw toestemming aan je huisarts dat je zwanger bent en wat de uitgerekende datum is. Verder vragen we de huisarts om relevante gegevens met betrekking tot je gezondheid in relatie tot de zwangerschap aan ons kenbaar te maken.

Ook verstrekt verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe gegevens aan Peridos en PRN. Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra (UMCG). Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van 1e trimester screening: NT-metingen en laboratoriumonderzoek (de combinatietest en NIPT) en het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Peridos is het perinatologisch dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland ondersteund worden bij het waarborgen van de kwaliteit van de screening. Ook jouw gegevens worden vastgelegd in deze databank. Alleen zorgaanbieders die bij jouw zorgverlening betrokken zijn, kunnen de gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om de privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangere van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of je kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat uw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen een van de verloskundigen van de praktijk.

Alle verloskundige zorgverleners registreren anonieme gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd door de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). De PRN verzamelt en beheert medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte. Deze verzamelde medische gegevens over moeder en kind vormen een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met de apotheek en jouw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundige praktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van je dossier
Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat de nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis. Jouw medische geschiedenis staat in je dossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. Dit kan bijvoorbeeld door je zelf worden overhandigd aan de nieuwe verloskundige, of kan met je toestemming worden opgestuurd naar de nieuwe verloskundige. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de praktijk MiddenDrenthe, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldformulier op de website aan ons verstrekt. Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens betreffende uw gezondheid
 • zorgverzekeraar

Waarom wij gegevens nodig hebben

 • Het aanmaken en bijhouden van een medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het versturen van een evaluatieformulier
 • Voor het uitvoeren van de zorg die je bij verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe afneemt

Privacy op deze website
Onze website kent een inschrijfformulier voor aanmelding als cliënt
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het inschrijfformulierformulier in ieder geval verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • huisarts
 • e-mailadres

Door gebruik te maken van het ‘inschrijfformulierformulier’ geeft je aan dat wij je als cliënt mogen registreren.

Deze gegevens worden ons door het inschrijfformulier rechtstreeks via email toegestuurd waarna wij je zullen opnemen in ons cliëntsysteem. De gevraagde gegevens achten wij nodig om een goed en volledig beeld te geven van jouw situatie en zullen worden gebruikt om het intakegesprek goed te kunnen voorbereiden.

Tevens zullen de gevraagde gegevens ons de mogelijkheid geven om je telefonisch en/of via email te benaderen in geval wij contact met je moeten opnemen bijvoorbeeld in verband met wijzigingen of het plannen van een afspraak.

Schriftelijke enquête
Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe vraagt soms invulling van een cliëntenenquête. Deze cliëntenenquête wordt ge-analyseert door verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe. De enquête is aangepast aan de huidige eisen van de AVG. De uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor verbetering van cliëntenondersteuning en eventuele verbeteringen binnen de praktijk.

Wij bewaren persoonsgegevens voor de genoemde formulieren niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe verkoopt of deelt nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Versturen persoonsgegevens per post
Wanneer wij post naar je versturen dan doen wij dit in een gesloten enveloppe. Het betreft een blanco enveloppe waarop niet zichtbaar is dat het post van verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe betreft. Hiermee is onze praktijk niet direct te koppelen aan jouw adresgegevens.

Medewerkers en studenten
Binnen verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe werken verloskundigen, verloskundig waarnemers, echoscopisten, kraamverzorgsters en soms studenten. Ook is er een schoonmaakster die toegang heeft tot de praktijk. Met al deze partijen hebben wij een privacyverklaring om een data lek te voorkomen. Verder heeft onze echoscopist  toegang tot jouw gehele dossier. Dit is nodig voor een goede verwerking van gegevens en het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Geboortekaartjes
Als je ons een geboortekaartje stuurt, hangen we deze op in de wachtkamer van onze praktijk. Na een periode van maximaal 6 maanden worden de kaartjes vernietigd. Mocht je hiertegen bezwaar hebben dan vragen wij je dat schriftelijk, bij het versturen van een kaart, aan ons kenbaar te maken.

Vraag, klacht of datalek

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of u geruststellen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak met u. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als u het lastig vindt om het gesprek te voeren, kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.

Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde

Beveiliging 
Verloskundigenpraktijk MiddenDrenthe neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen terwijl je de formulieren invult en/of indient.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Verloskundigenpraktijk.